Products

 
Category

FOAM BOX

FOAM BOX กล่อง DDD-912
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**
FOAM BOX กล่อง DDD-916
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**
FOAM BOX กล่อง JT-1
ผลิตยจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหาร **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**ที่ทอดด้วยน้ำมัน
FOAM BOX กล่อง JT-100
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**
FOAM BOX กล่อง JT-108
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**
FOAM BOX กล่อง JT-5
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**
FOAM BOX กล่อง JT-501
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**
FOAM BOX กล่อง JT-502
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**
FOAM BOX กล่อง JT-504
ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ปราศจากสารทำลายชั้นบรรยากาศ ผลิตจากเม็ดพลาสติก PS โพลิสไตรีน ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่กำลังร้อนจัด อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะอาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน **ห้ามเข้าไมโครเวฟ**