Call Center

เป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าการรับเข้า และ การโทรออกภายในสำนักงาน เพื่อบริหารการโทร เข้าออกจำนวนมากให้ไปเป็นด้วยประสิทธิภาพ และส่งมอบความประทับใจของ การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ Call Center จะถูกเป็นหนึ่งในช่องทาง ในการตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าที่จะต้องการติดต่อ เข้ามาสอบถามข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค 

 

มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

  •  คุณภาพการบริการ
  •  ระดับคุณภาพการบริการ
  •  คุณค่าการบริการที่ส่งมอบแก่ลูกค้า
  •  ความเป็นเลิศในงานบริการขององค์กร