ระบบ ISO

ขณะนี้บริษัท เจ.ที.แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด เข้าสู่ระบบ ISO เพื่อทำให้ลูกค้า มีความมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการที่เหมือนกัน การนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ถือ ได้ว่าเป็นปรัชญาสำคัญที่จะนำไปสู่การประกันคุณภาพแบบครบวงจร ด้วยเทคนิคของ ISO จะสร้างความตระหนักในด้านคุณภาพแก่พนักงานทุกคน ความสำเร็จในการพัฒนาเข้าสู่ มาตรฐานสากลนั้นจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาองค์กร ปัจจัยรอบด้าน รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน และนำกลยุทธที่เน้นการเปลี่ยนแปลงองค์กร การจูงใจ การเปลี่ยนพฤติกรรม และการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ อันจะทำให้ระบบคุณภาพอยู่อย่างถาวร ไม่ใช่ใบรับรองคุณภาพ ISO เป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งขององค์กรเท่านั้น